1. Definities

“Inhoud”: alles wat de Gebruiker kan zien, lezen, horen, downloaden of waartoe de Gebruiker toegang heeft op of via de Website (hierin begrepen doch niet beperkt tot: informatie, berichten, bestanden, gegevens, software, beelden, foto’s, illustraties, teksten en overige materialen). “Schade”: elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, hierin begrepen doch niet beperkt tot: verlies van gegevens, winstverlies, verlies van omzet, operationeel verlies, tekort, elk ander economisch verlies en schade aan het imago van Sanofi. “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle intellectuele rechten op de Inhoud en de Website, hierin begrepen het auteursrecht, het merkenrecht, het softwarerecht, het recht van de houders van databanken, het recht van tekeningen en modellen, het octrooirecht en de bescherming van vertrouwelijke informatie en fabrieksgeheimen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Sanofi. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van Sanofi of van haar filialen of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie. Niets van de Website mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geüpload, verdraaid weergegeven, gepresenteerd, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw personal computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle Intellectuele Eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert.
Op alle toegestane kopieën van de gehele of een deel van de Inhoud van de Website dient de volgende mededeling te verschijnen: “COPYRIGHT 2005-2018 SANOFI. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN”. Elk toegelaten gebruik van de elementen die deel uitmaken van de Website of die erin vermeld zijn moet gebeuren zonder denaturatie of wijziging van enige aard. 
Sanofi en haar filialen behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar Intellectuele Eigendomsrechten.

3. Aard van de informatie

De Inhoud, met inbegrip van de financiële informatie, die op de Website wordt weergegeven, dient niet te worden opgevat als een investeringsuitnodiging. 
De Inhoud dient ook niet te worden geïnterpreteerd als een colportage of openbaar bod, en is geen voorstel tot intekening, aankoop of handel in aandelen van Sanofi en/of van haar filialen of welke andere effecten dan ook die door Sanofi en/of door haar filialen worden uitgegeven. Sanofi vestigt uw aandacht op het feit dat de financiële informatie die zich op de Website bevindt, regelmatig wordt bijgewerkt. Het kan voorkomen dat zich op de Website een deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp van de Inhoud van de Website bevindt, of uittreksels uit krantenartikelen. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de respectievelijke deskundigen of van de krant weer en betreft niet noodzakelijkerwijs de mening van Sanofi. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van Sanofi en ontvangen geen vergoeding van Sanofi voor het gebruik van hun mening. Sanofi is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke informatie wordt uiteengezet. Deskundigenadvies geeft slechts de persoonlijke opinie van die deskundige weer, en dient in geen geval te worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van Sanofi. 
Voorts bevat de Website informatie met betrekking tot de gezondheid, de fysieke conditie, het medisch gebied en diverse soorten medische behandelingen die exclusief bedoeld zijn voor gebruik door de mens. Deze informatie dient enkel voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van uw eigen arts of apotheker. U mag deze informatie in geen geval gebruiken om een medische diagnose uit te voeren met betrekking tot een ziekte of een fysieke aandoening, of om geneesmiddelen die op de Website worden voorgesteld voor te schrijven of te gebruiken. U dient steeds uw arts of uw apotheker te raadplegen. 
De Inhoud van de Website heeft niet als doeleinde een medisch advies te verstrekken, noch een medisch advies, diagnose of behandeling te vervangen. Elke vraag met betrekking tot de gezondheid van patiënten waarvan de gegevens in het kader van de Website verwerkt worden, dient te worden gericht tot een bekwame medische zorgverlener die bij machte is om het gepaste advies en/of de gepaste zorgen te verlenen.

4. Gebruik van de Website

Alle informatie en materialen op deze Website zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Website mag enkel gebruikt worden in overeenstemming met zijn doeleinde en met inachtneming van elke toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling. Elk gebruik van de Website waarvan vermoed wordt dat het zijn goede werking beschadigt, overbelast of hindert, of waarbij het gebruik door andere Gebruikers wordt beïnvloed of tegengewerkt, is ten strengste verboden. U verbindt er zich tevens toe om geen gegevens die in strijd zijn met de rechten van derden op eender welke manier van de Website te downloaden of erop te plaatsen.

Het is u niet toegelaten om:

de Website, zijn servers of elke andere software, hardware en met de Website verbonden installaties te verstoren of tegen te werken (hierin begrepen, bijvoorbeeld, door het verspreiden van computervirussen, Trojaanse paarden, schadelijke elementen, gecorrumpeerde gegevens of overige malware) noch de Website ten onrechte te gebruiken (hierin begrepen, bijvoorbeeld, hacking); in strijd met de wetgeving van toepassing op de Website te handelen;

persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken zonder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens te respecteren (met inbegrip van de GDPR); of

informatie of elementen te plaatsen op of door te geven via de Website: welke bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, misbruikend, mogelijk aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, of lasterlijk is of welke een vertrouwelijkheidsplicht of de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens schendt; of 

waarvoor u geen toestemming noch de nodige machtiging hebt verkregen.

5. Aan Sanofi verstrekte informatie via de Website

Bepaalde onderdelen van de Website verzoeken u bepaalde gegevens in te geven en bepaalde informatie, documenten en/of toelichtingen door te geven. U kunt tevens worden verzocht u te laten registreren op de Website met het oog op interactie met deze laatste.

Indien u zich registreert:

dient u ons correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken; dient u elke gebruikersnaam en wachtwoord dat u registreert te beveiligen; deze zijn strikt persoonlijk en u zult aansprakelijk worden gesteld voor het slechte gebruik hiervan; en dient u ons toelating te geven om te veronderstellen dat elke persoon die gebruik maakt van deze Website met uw gebruikersnaam en wachtwoord hetzij u zelf is, hetzij iemand die de bevoegdheid heeft in uw naam en voor uw rekening op te treden.

Wanneer Sanofi persoonsgegevens verwerkt, zal zij dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de GDPR en de Belgische wet) en in overeenstemming met het Cookiebeleid and Privacybeleid beschikbaar hier.

6. Links naar andere sites

Sanofi is niet verantwoordelijk voor sites van enige derde partij waartoe u toegang hebt gekregen via de Website. Sanofi heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites van derden, die geheel onafhankelijk zijn van Sanofi. Het bestaan van een link tussen de Website van Sanofi en de Website van een derde partij impliceert op geen enkele wijze dat Sanofi de inhoud van die Website en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt dan . Bovendien is het uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de Website besmet raakt met, inclusief, maar niet beperkt tot, een of meer "virussen", "Trojaanse paarden" of een andere "parasiet". Externe sites kunnen hyperlinks naar de Website bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi. Indien sites, die via een hyperlink van de Website van Sanofi worden aangeboden, niet beschikbaar zijn, is Sanofi hiervoor niet aansprakelijk. Bovendien worden deze sites niet door Sanofi beoordeeld noch gecontroleerd en/of goedgekeurd.

Sanofi is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

7. Cookies

Deze Website gebruikt cookies. Voor meer informatie over cookies kunt u ons Cookiebeleid en Privacybeleid raadplegen hier.

8. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Sanofi verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie die op de Website staat en waarvan de inhoud door het bedrijf te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, te waarborgen. Sanofi geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of volledigheid van de informatie die op de Website beschikbaar is.

Sanofi is niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen door de Gebruiker, met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van Sanofi:

enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de Website ter beschikking gestelde informatie;

enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens die op de Website ter beschikking staan;

en meer in het algemeen, alle directe of indirecte Schade, ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien Sanofi zich bewust is geweest van het feit dat deze Schade voorzienbaar was, ongeacht of deze Schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de Website, (ii) het gebruik van de Website, inclusief enige Schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de Website is aangeleverd;

De Inhoud op de Website en alle andere sites wordt ongewijzigd beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. De inlichtingen op deze Website zijn te goeder trouw opgenomen, maar worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Sanofi elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of de gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de Gebruiker via de internetdiensten van deze Website, waaronder de gegevens voor het personaliseren van deze Website. De Gebruiker erkent en aanvaardt het risico dat elektronische berichten naar en/of van deze Website kunnen worden onderschept door derde partijen. 
Sanofi biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot hun verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

9. Schadeloosstelling

U verbindt er zich toe om Sanofi, haar werknemers, agenten, licentiehouders of commerciële partners schadeloos te stellen voor elke Schade die zij zouden lijden (hier inbegrepen het geheel aan kosten voor verdediging) als gevolg van gebruik van de Website door u in overtreding met deze Gebruiksvoorwaarden, rechten van derden of in overtreding met de toepasselijke regelgeving.

10. Beschikbaarheid van de Website

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de Website zodanig te onderhouden dat zich geen gebreken voordoen en / of de Website ononderbroken foutvrij is , (ii) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Website, en dat (iii) het functioneren van de Website ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Sanofi geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen Sanofi en u en tussen Sanofi en andere systemen en netwerken. Sanofi en/of haar leveranciers kunnen de Website geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de Website aan te brengen. Sanofi is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de Website.

11. Informatie over de producten

De informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van de Sanofi Groep die in bepaalde landen of regio’s niet ter beschikking worden gesteld, of die worden aangeboden onder een ander handelsmerk, en die overeenkomstig de wet- en regelgeving van het betreffende land onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksregels en -condities. Dergelijke verwijzingen zijn niet gericht op de verkoop van deze producten, programma's of diensten in uw land. Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke Sanofi dochteronderneming of uw Sanofi handelspartner voor informatie over de producten, programma's en diensten die op de markt worden gebracht c.q. beschikbaar zijn in uw regio/land.

12. Algemene bepalingen

De Website en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in België van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen beslecht worden door de bevoegde Belgische rechtbanken.

Indien een rechtbank zou vaststellen dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig zou zijn, aanvaardt u dat de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven en hun volledige effect behouden.

13. Wettelijke vermeldingen

13.1. Uitgever van de Website

Opella Healthcare Belgium, Leonardo Da Vinci laan 19, Montreal Building, 1831 Diegem – België – Bedrijfsnummer: 0753.785.218

13.2. Publicatiedirecteur en redactie verantwoordelijke

Communication Director

13.3. Webhosting

[XXXX]

14. Credits

Sanofi internal images
Laatste wijziging: [XXX 2023]